top of page

10. máj 2019 

Prešov má strategický dokument pre tvorbu verejných priestranstiev

Cieľom manuálu je ich zhodnocovanie a využívanie.

Mesto Prešov predstavilo strategický dokument pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Jeho autormi sú Michal Burák, Dušan Burák a Oto Nováček, ktorí spoločne pripravili inovatívny a na Slovensku prvý koncepčný dokument zameraný na tvorbu verejných priestranstiev. Cieľom manuálu je okrem iného ich zhodnocovanie a využívanie.

 

„Obsah dokumentu pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá s názvom Verejný priestor sa zaoberá definovaním pojmov ako je verejný priestor a verejné priestranstvo. Definuje kvalitu, vymedzenie a možnosti prístupov k tvorbe verejných priestranstiev. Ďalej sa venuje definovaniu významu, účelu a použitiu manuálu, zhodnoteniu súčasného stavu a výstupu prieskumu takzvaných pocitových máp. Tie slúžili v rámci manuálu ako nástroj získavania podnetov pre rozvoj mesta od občanov,“ informovala hovorkyňa mesta Prešov Eva Peknušiaková.

 

Druhá kapitola dokumentu sa zaoberá typmi verejných priestranstiev, a to zónovaniu na historické, centrálne, moderné, rodinné a zelené mesto, rovnako na areály a komplexy. Zároveň sa popisuje sieť ulíc, ako mestská trieda a ulica, obytná, zdieľaná a kompletná ulica, čím prináša ich riešenie v mestských zónach. Rovnaký princíp delenia je pri námestiach, nábrežiach, verejných priestoroch zelene, vnútroblokoch či pasážach. Tretia kapitola je venovaná komunikáciám, spevneným plochám, cyklistickým chodníkom, komunikáciám pre autá, križovatkám, parkoviskám, zastávkam mestskej hromadnej dopravy, ihriskám, dažďovým záhradám či mestskému včelárstvu a komunitnému kompostovaniu.

 

„Posledná štvrtá kapitola sa venuje kľúčovým prvkom verejných priestranstiev, a to materiálom a povrchom, prvkom vegetácie, ako aj prvkom technickej infraštruktúry, vonkajšieho osvetlenia a mestského mobiliáru. Kapitola detailne analyzuje a prináša odporúčania pre lavičky, cykloprvky, nádoby na odpad, prístrešky a označníky MHD, vodné prvky, orientačné a informačné tabule, zábrany a bariéry, ako aj protihlukové steny. Nakoniec sa kapitola venuje objektom zariadení a služieb, vonkajšej reklame a umeniu vo verejnom priestore,“ uviedla Peknušiaková s tým, že zakomponovanie týchto odporúčaní do nového územného plánu mesta, všeobecne záväzných nariadení a príslušných smerníc, ktoré sa dotýkajú investícií a údržby verejného priestoru, prinesie vyššiu kvalitu verejného priestoru v meste.

Autor: KOŠICE ONLINE

bottom of page